კონფიდენციალურობა

creditbook.ge მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა ინფორმაცაის, რომელიც განთავსებულია სერვისის მიმწოდებლების ვებ გვერდებზე, ან საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველასთვის.

აღნიშნულ ვებ გვერდს აქვს მხოლოდ ზოგადი დანიშნულება და კონკრეტული კომპანიის პროდუქტის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ შესაბამისი კომპანიის ოფიციალური ვებგვერდი.

ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაცია მოწოდებულია მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისათვის, რათა აირჩიოთ სერვისი, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს საჭიროებებს. საიტი პასუხს არ აგებს ბანკებისა და ჩვენ გვერდზე განთავსებული პარტნიორების მომსახურების ხარისხზე. ასევე მომხმარებლის შესაძლო ფინანსურ ზარალზე.

დახმარების მოთხოვნისა და ონლაინ სესხის მოთხოვნის ფორმის შევსების შემთხვევაში თქვენ გვიზიარებთ თქვენს პირად მონაცემებს. პირად მონაცემად ითვლება შემდეგი: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტის მისამართი (შემდეგში „პირადი მონაცემები“).

კლიენტის მონაცემები შესაძლოა გადაეცეს მესამე პირებს მარკეტინგული მიზნებისთვის. creditbook.ge-ს შეუძლია გამოიყენოს კლიენტის მონაცემები ფოსტით შეთავაზების გასაგზავნად, გარე ფილიალებიდან სავაჭრო ტრანზაქციისთვის და სხვა ტიპის პირდაპირი მარკეტინგული ფორმის განსახორციელებლად.

ინტერნეტ გვერდ creditbook.ge-ზე განთავსებული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ უნდა იყოს აღქმული როგორც რჩევად ამ გვერდზე წარმოდგენილ რაიმე სახის მომსახურებით სარგებლობაზე.

ლინკების მიმართვა creditbook.ge-ს გვერდიდან სხვა ფირმების გვერდებზე განკუთვნილია მხოლოდ ინფორმირებისთვის. creditbook.ge არ აგებს პასუხს მათზე გადასვლის და სხვა კლიენტების მიერ სხვა ინტერნეტ გვერდების გამოყენებაზე. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და creditbook.ge-ს მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაცვა ითვალისწინებს მხოლოდ ამ გვერდზე მუშაობას.

creditbook.ge იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინებისა და შეთანხმების გარეშე განახორციელოს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში, შინაარსსა თუ მონაცემებში ცვლილება, წაშლა, რედაქტირება, შესწორება ან დამატება.